Rushing Glacial River in Southwest Norway. Beautiful Scandinavian Landscape.